Terminarz i zasady rekrutacji

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 maja do 21 czerwca 2017r.
do godz 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 23 do 27czerwca 2017 r.(zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE wyda 23.06.2017r.)

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

27-29 czerwca 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 3 lipca 2017 r. godz. 12:00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole.

do 5 lipca 2017 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego.

 

do 11 lipca 2017 r. do godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2017 r. godz. 12:00

 

ZASADY ELEKTRONICZNEGO NABORU DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT STASZOWSKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Opracowane na podstawie:

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017-2018 – 2019/2020 do klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586).
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).
  3. Zarządzenia nr 48/17 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

1.

Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Staszowie i Połańcu na rok szkolny 2017/2018 dotyczą naboru do następujących typów szkół dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum:

  • liceum ogólnokształcące,
  • technikum,
  • branżowa szkoła I stopnia.

2.

Elektroniczny system rekrutacyjny ma na celu usprawnienie naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Staszowski.

3.

System ten obsługiwany jest przez przeszkolonych i przygotowanych do tego celu pracowników poszczególnych szkół.

4.

O zasadach elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 zostaną poinformowani dyrektorzy wszystkich gimnazjów znajdujących się w powiecie staszowskim oraz ościennych (z których corocznie absolwenci wybierają szkoły prowadzone przez powiat staszowski) i zobligowani zostaną do przekazania tych informacji wszystkim uczniom klas trzecich gimnazjów.

5.

Wszelkie dane dotyczące szkół ponadgimnazjalnych oraz czynności koniecznych do wykonania przez kandydatów dostępne będą na stronie internetowej www.swietokrzyskie.edu.com.pl  określanej jako System Elektronicznego Naboru. Pod wskazanym adresem w panelu dla kandydata  gimnazjalista zapoznany jest w szczegółowy sposób z przebiegiem rekrutacji i terminach jakie musi zachować.

6.

Do 11 maja 2017 roku szkoły ponadgimnazjalne wprowadzą do systemu swoją pełną ofertę edukacyjną wraz z regulaminem rekrutacji. Pełna oferta oznacza, że w Systemie znajdą się dane o każdej planowanej klasie pierwszej wraz z informacją o rozszerzonych przedmiotach, zawodach, nauczanych językach obcych oraz o liczbie miejsc w danej klasie, przedmiocie punktowanym dodatkowo, a także o dodatkowych preferencjach stosowanych przez szkołę w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w procesie rekrutacji. Oferta dla kandydatów będzie dostępna w systemie od dnia 12 maja 2017 roku.

7.

Kandydaci będą sami zakładali swoje konto na stronie internetowej w formularzu zgłoszeniowym, w którym podadzą, wymagane dane osobowe oraz ustalą, swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru. Możliwość ta dostępna będzie w Systemie od dnia 15 maja 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku do godz. 15.00.

8.

1. W okresie rekrutacji tj. od 15 maja 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku do godz. 15.00 kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Staszowski wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:

1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,

2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,

3) kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

  1. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu Elektronicznego Naboru podanie (jeden wzór do wszystkich szkół) i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od15 maja 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku do godz. 15.00. Podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły (szkoły pierwszego wyboru) – jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których gimnazjalista kandyduje (maksymalnie do 3 szkół):

1) podanie musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna ),

2) jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, podanie zostaje przyjęte i zaakceptowane (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany po zalogowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się po 5 dniach należy zgłosić się do szkoły, do której zostało złożone podanie,

3) do chwili otrzymania informacji o akceptacji podania nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ podanie zostanie odrzucone – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata po zalogowaniu się do Systemu. W tym przypadku należy ponownie dostarczyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.

  1. Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem podania można dokonać z każdego komputera z dostępem do Internetu jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu jego gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, do której kandyduje.

9.

Od 15 maja do 21 czerwca 2017 roku do godz. 15.00 kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Staszowski mogą zmienić swoje preferencje w Systemie Elektronicznego Naboru. Aby kandydat miał możliwość dokonania zmian listy preferencji, szkoła w której złożył podanie musi anulować dokonaną wcześniej akceptację lub odrzucić zgłoszenie. Po dokonaniu zmian listy preferencji, kandydat musi ponownie wydrukować i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.

10.

Po dniu 21 czerwca 2017 roku godz. 15.00 kandydaci nie mają dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru w zakresie dotyczącym zmiany preferencji.

11.

Od 15 maja 2017 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do Systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

12.

Do 27 czerwca 2017 roku do godz. 15.00 kandydaci:

1) wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),

2) którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego mają przyznawane punkty za oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia, a uzyskaną w ten sposób liczbę punktów mnożą przez 2,

3) uzupełniają wniosek poprzez doręczenie do szkoły, do której złożyli podanie (szkoły pierwszego wyboru) tyle kopii świadectwa oraz tyle kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, ile szkół wybrali w systemie,

4) szkoła ponadgimnazjalna weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, a następnie zatwierdza je w Systemie.

13.

3 lipca 2017 roku do godz. 12:00 następuje ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat zostaje przez system przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole – do najwyższego określonego w preferencjach wyboru kandydata, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone w preferencjach wybory nie są przez System rozpatrywane.

14.

Do 5 lipca 2017 roku do godz. 15.00 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

15.

Do 11 lipca 2017 roku od godz. 15:00 kandydaci doręczają do szkoły do której zostali przyjęci oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną z gimnazjum, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Nie doręczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

16.

W dniu 12 lipca 2017 roku do godz. 12:00 następuje podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W Systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.

17.

Od 12 lipca 2017 roku od godz. 12.00 do 1 sierpnia 2017 roku szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą postępowanie uzupełniające dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca w wybranej szkole, w oparciu o dostarczane do tych szkół podanie oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie 1, 2 i 5 czerwca 2017 r. Rekrutacja ta prowadzona jest poza elektronicznym systemem. Decyzję o przyjęciu do szkół dysponujących wolnymi miejscami podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna.