Technikum 4 letnie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - OZE

 

Klasa: 1c - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - OZE

Języki obce:

    - język angielski,
    - język niemiecki/język rosyjski - do wyboru

Przedmioty punktowane:

    - język polski,
    - matematyka,
    - język obcy,
    - informatyka.

Uczeń odbywający naukę w naszej szkole realizował będzie następujące bloki programowe:

    - rysunek techniczny,
    - technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
    - systemy energetyki odnawialnej
    - Podstawy kosztorysowania w budownictwie
    - Język obcy zawodowy w budownictwie
    - działalność gospodarcza w budownictwie
    - dokumentacja techniczna w budownictwie
    - montaż systemów energetyki odnawialnej
    - obsługa systemów energetyki odnawialnej
    - kosztorysowanie w budownictwie

Jest to nowy zawód, który daje możliwość do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energetyki odnawialnej, wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej. Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia.

Przedmioty realizowane w wymiarze rozszerzonym od 2 roku:

    -matematyka,
    -język angielski,

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym to: Rysunek techniczny, Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej, Systemy energetyki odnawialnej, Podstawy kosztorysowania w budownictwie, Język obcy zawodowy w budownictwie, Działalność gospodarcza w budownictwie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym to: Dokumentacja techniczna w budownictwie, Montaż systemów energetyki odnawialnej, Obsługa systemów energetyki odnawialnej, Kosztorysowanie w budownictwie.

Podstawa programowa dla zawodu - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: dostępna pod adresem

Materiał przedstawiający zawód - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - skrót OZE