Punktacja

Sposób punktacji przy rekrutacji do Zespołu Szkół w Połańcu na rok 2017/2018.

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji.

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku
nauki w gimnazjum - 100 pkt.,
2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta
 
3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - maksymalnie 76 punktów.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:
1) celujący - 19 punktów (4 przedmioty x 19 pkt =76 pkt),
2) bardzo dobry - 15 punktów,
3) dobry - 10 punktów,
4) dostateczny - 5 punktów,
5) dopuszczający - 2 punkty;
 
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji do ZS w Połańcu:

Liceum Ogólnokształcące:

- klasa 1a - język polski, matematyka, język obcy, informatyka
- klasa 1b - język polski, matematyka, język angielski, język obcy (drugi),

Technikum:

- technik elektronik: 1a - język polski, matematyka, język obcy, informatyka
- technik energetyk: 1b - język polski, matematyka, język obcy, informatyka
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 1c - język polski, matematyka, język obcy, informatyka
- technik automatyk: 1d - język polski, matematyka, język obcy, informatyka

 4. Szczególne osiągnięcia ucznia - maksymalnie 24 punkty:
 
a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - maksymalnie 5 punktów;
b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:
 
1) potwierdzone osiągnięcia - co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, maksymalnie 7 punktów, w tym:
 
- finaliści jednego konkursu przedmiotowego - 4 punkty,
- finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów;2) laureaci konkursów tematycznych, zajęcie od 1 do 3 miejsca co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół - maksymalnie 4 punkty
 
3) potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty:
 
- na szczeblu powiatowym (rejonowym) za miejsca dające awans do finału wojewódzkiego - 2 punkty, lub
- na szczeblu wojewódzkim za miejsca: I, II, III - 3 punkty;4) potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty, w tym:
 
- na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 punkty, lub
- na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianym jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. - maksymalnie 2 punkty.

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa ust. 2.

6. Konkursami, o których mowa w ust. 4b pkt 1 oraz w ust. 5 są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów.
Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014:
 
1) język polski
2) język angielski
3) język niemiecki
4) język rosyjski
5) historia
6) matematyka
7) fizyka
8) biologia
9) chemia
10) geografia
11) informatyka.
7. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie, o których mowa w ust. 3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w ust. 4. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.