Jak złożyć podanie

 

INFORMACJE ODNOŚNIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU
W ZESPOLE SZKÓŁ W POŁAŃCU
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Spis treści:

Ważne informacje.

Jak wybrać szkołę i klasę?

Jak wypełniać wniosek?

Jak wybrać Naszą Szkołę?

Procedura odwoławcza.

Rekrutacja uzupełniająca.

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści i Absolwenci Szkoły Podstawowej!

Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół, przedstawioną w programie „Nabór". Można wejść na stronę internetową każdej szkoły uczestniczącej w naborze. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.

Informacje na ten temat uzyskać można w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie lub u doradcy zawodowego w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie staszowskim

Dobry wybór to szansa na sukces!

 


Kandydacie!

Jeśli jesteś uczniem trzeciej klasy gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej, to nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2019/2020 (w tym terminarz) określa Zarządzenie nr 3/2019 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz Zarządzenie nr 4/2019 roku Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

 Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami. Rozważnie podejmuj decyzję.

 


 

PAMIĘTAJ !

W naborze na rok szkolny 2019/2020 nie ma możliwości

zmiany decyzji o wyborze szkoły !

 

 

Możesz wybierać spośród następujących typów szkół ponadgimnazjalnych:

1. Szkoły ponadgimnazjalne:

- 3-letnie liceum ogólnokształcące,

- 4-letnie technikum,

- 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.

 

2. Szkoły ponadpodstawowe:

 

- 4-letnie liceum ogólnokształcące,

 

- 5-letnie technikum,

 

- 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.

 

Dwa pierwsze typy szkół kończą się egzaminem maturalnym, natomiast nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, że ukończenie szkoły branżowej nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego - po ukończeniu szkoły branżowej będziesz mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/staszow będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego można będzie: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

 


JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ?

Harmonogram działań:

1) Możesz wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką)

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:

- wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),

- zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin gimnazjalny i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.

 

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.

 

Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno – od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

 

PAMIĘTAJ ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantują przyjęcie do szkoły wybierz więcej niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się do wymarzonej szkoły.

Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?

 

- w Internecie na stronie https://nabor.pcss.pl/staszow przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza,

- jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to koniecznie w systemie elektronicznego wyboru,

- wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica (art. 130, ust. 4 ustawy Prawo oświatowe) złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał,

- na końcu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane dla Ciebie hasło dostępu (PIN), które pozwoli sprawdzić czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej,

- zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

 

UWAGA !

Wniosek tylko wypełniony, a nie złożony w szkole,

nie bierze udziału w rekrutacji.

 

PAMIĘTAJ ! Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w szkole, która wykaże wolne miejsca.

 

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

- zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych),

- zaświadczenie o praktyce - dla młodocianych pracowników.

W terminie od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć oryginały lub kopie następujących dokumentów:

1. świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,

3. zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,

4. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, bierze się pod uwagę potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, a w razie potrzeby kryteria ustawowe (różnicujące), ale tylko wtedy gdy dołączono wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.

Uwaga! Rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów do 25 czerwca 2019 r. Oświadczenie (wzór do pobrania ze strony internetowej Naboru) potwierdzenie spełnienie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 

 

Jak wybrać Naszą Szkołę?


W celu złożenia podania do Naszej Szkoły powinieneś odwiedzić stronę internetową: nabor.pcss.pl/staszow , gdzie znajduje się System Elektronicznego Naboru. Na stronie chcąc wybrać Naszą Szkołę, należy założyć osobiste konto. Poniżej zamieszczamy kilka informacji które ułatwią Ci proces rekrutacji.

 


1. W okresie rekrutacji od 13 maja do 25 czerwca 2019 roku do godz. 15:00, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami możesz wybrać Naszą Szkołę: możesz maksymalnie wybrać trzy szkoły, w każdej wybranej szkole możesz wybrać dowolną liczbę klas (oddziałów), pamiętaj, Ty sam ustalasz kolejność wybranych szkół/klas. Szkoła wybrana przez Ciebie jako pierwsza musi być pierwsza na liście i jest traktowana jako - szkoła pierwszego wyboru.

 


2. Jeżeli dokonałeś już wyboru szkół/klas w następnej kolejności drukujesz podanie i dostarczasz je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 roku do godziny 15:00, pamiętaj o podpisaniu podania przez Ciebie i rodzica/prawnego opiekuna. Jeżeli poprawnie wprowadziłeś swoje dane, Twoje podanie zostanie zaakceptowane.

 


3. Jeżeli chcesz dokonać zmian w swoich preferencjach to pamiętaj, możesz tego dokonać do 25 czerwca 2019 roku. Po dokonaniu zmiany musisz do Szkoły Pierwszego wyboru dostarczyć kompletne nowe podanie.

 


4. Pamiętaj po 25 czerwca 2019 roku nie masz już dostępu do swoich danych i nie możesz zmieniać preferencji.

 


5. Od 13 maja 2019 roku możesz po zalogowaniu się do systemu, sprawdzić ilu jest chętnych do klas które wybrałeś.

 


6. Pamiętaj, że do 25 czerwca 2019 roku do godziny 15:00 musisz:

wprowadzić do systemu oceny, jakie uzyskałeś na świadectwie oraz liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty,

dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru tyle kopii świadectw oraz tyle kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, ile szkół wybrałeś w systemie,

Możesz poprosić w szkole pierwszego wyboru o wprowadzenie ocen, jakie otrzymałeś na świadectwie oraz wyniki z egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty.

 


7. 16 lipca 2019 roku do godziny 12:00 następuje ogłoszenie listy przyjętych kandydatów.

 


8. Do 18 lipca 2019 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia oświadczenia o wyborze tej szkoły.

 


9. Pamiętaj o dostarczeniu do 24 lipca 2019 roku do godziny 12:00 oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty oraz pozostałe wymagane dokumenty. Niedoręczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

 


10. W dniu 25 lipca 2019 roku do godziny 12:00 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

 


11. Od 26 lipca 2019 roku do 30 lipca 2019 roku do godz. 15:00 szkoła prowadzi postępowanie uzupełniające dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca w wybranej szkole.

 


Pamiętaj w przypadku jakichkolwiek problemów w systemie możesz zgłosić się do Sekretariatu Zespołu Szkół w Połańcu, gdzie przeszkolone osoby pomogą Ci w procesie rekrutacji (założenie konta, wydrukowanie podania itp.).

Szczegółowa informacja (regulamin rekrutacji dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce - terminarz ).

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Rodzice dzieci kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - uzasadnienie sporządzanie jest w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku,

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy - dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia,

- złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające do oddziałów, w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitu miejsc.

2. Wolne miejsca zostaną ogłoszone w dniu 26 lipca 2019 r. do godz.15.00.

3. W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 150 ust.2 ustawy Prawo oświatowe z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Składanie wniosków i oryginałów dokumentów do szkół, które prowadzą nabór uzupełniający w terminie od 26 lipca do 30 lipca 2019 roku godz. 15.00.

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 30 sierpnia 2019 roku do godz.13.00.

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017-2018 – 2019/2020 do klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

3. Zarządzenie nr 3/2019 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

4. Zarządzenie nr 4/2019 roku Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.